เทศบาลตำบลไทรโยง -ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th

ขั้นตอนการชำระภาษี
อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
คำสั่งเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
ที่ 391 /2553
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
.......................................................................

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมทั่วถึง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 จึงแต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสำรวจ และพนักงานเก็บภาษี ดังนี้

1. นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่
2. นายณัฐณรงค์ พิมพามาเจริญ นักบริหารงานช่าง 6 พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสำรวจ
3. นายศตวรรธน์ ศิริกาญจนพงศ์ นักบริหารงานสาธารณสุข 6 พนักงานเจ้าหน้าที่
4. นางดุจดาว ศรีกสิกาญจน์ จพง.พัสดุ 3 รก.แทนหัวหน้ากองคลัง พนักงานเจ้าหน้าที่
5. นางอภิรพันธ์ มาตย์ผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 พนักงานเจ้าหน้าที่
6. นางสาวปาลิตา พานกระโทก จพง.จัดเก็บรายได้ 4 พนักงานเก็บภาษี
7. นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ นายช่างเขียนแบบ 3 พนักงานสำรวจ
8. นางสาวสุทินา ฉิ่งสำโรง ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยจัดเก็บภาษี
9. นางธนัญญา พร่องครบุรี ผช.จนท.ทะเบียนและบัตร ผู้ช่วยจัดเก็บภาษี
10. นางสาวสุภาพร ชาพล ผช.จนท.พัสดุ ผู้ช่วยจัดเก็บภาษี
11.นายประเสริฐศักดิ์ ประชิดครบุรี ผช.จนท.ธุรการฝ่ายช่าง ผู้ช่วยพนักงานสำรวจ
12.นายณัฐกานต์ ออกสุข พนง.จ้างทั่วไปงานพัสดุ ผู้ช่วยพนักงานสำรวจ
มีหน้าที่ดังนี้
สำรวจ ตรวจสอบ จำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ว่ามีกี่ราย มีชื่ออะไรบ้าง โดยให้รายงาน ให้พนักงานเก็บภาษีบำรุงท้องที่ดำเนินการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2554

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553

(ลงชื่อ)
(นายประจวบ ชู้กระโทก)
นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไยวาล
*****************

คำสั่งเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
ที่ 392 /2553
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย
.......................................................................

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมทั่วถึง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสำรวจ และพนักงานเก็บภาษี ดังนี้
1. นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่
2. นายณรงค์ พิมพามาเจริญ นักบริหารงานช่าง พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสำรวจ
3. นายศตวรรธน์ ศิริกาญจนพงศ์ นักบริหารงานสาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่
3. นางดุจดาว ศรีกสิกาญจน์ จพง.พัสดุ 3 รก.หัวหน้ากองคลัง พนักงานเจ้าหน้าที่
4. นางอภิรพันธ์ มาตย์ผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 พนักงานเจ้าหน้าที่
5. นางสาวปาลิตา พานกระโทก เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4 พนักงานเก็บภาษี
6. นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ นายช่างเขียนแบบ 3 พนักงานสำรวจ
7. นางสาวสุทินา ฉิ่งสำโรง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยจัดเก็บภาษี
8. นางธนัญญา พร่องครบุรี ผช.จนท.ทะเบียนและบัตร ผู้ช่วยจัดเก็บภาษี
9. นางสาวพรพรรณ ชุ่มพระ ผช.จพง.การเงินและบัญชี ผู้ช่วยจัดเก็บภาษี
10. นางสาวสุภาพร ชาพล ผช.จนท.พัสดุ ผู้ช่วยจัดเก็บภาษี
11.นายประเสริฐศักดิ์ ประชิดครบุรี ผช.จนท.ธุรการฝ่ายช่าง ผู้ช่วยพนักงานสำรวจ
12.นายณัฐกานต์ ออกสุข พนง.จ้างทั่วไปงานพัสดุ ผู้ช่วยพนักงานสำรวจ
13.นายธีรวุฒิ อรุณโรจน์ ผช.ช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยพนักงานสำรวจ

ให้สำรวจ ตรวจสอบ จำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีป้ายว่ามีกี่ราย มีชื่ออะไรบ้าง (ข้อความ ขนาดของป้าย)โดยรายงานให้พนักงานเก็บภาษีป้ายเพื่อดำเนินการเก็บภาษีป้าย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2554 นี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553


(นายประจวบ ชู้กระโทก)
นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไยวาล
************************
คำสั่งเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
ที่ 393 / 2553
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
.......................................................................

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมทั่วถึง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ.2475 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสำรวจ และพนักงานเก็บภาษี ดังนี้
1. นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่
2. นายณรงค์ พิมพามาเจริญ นักบริหารงานช่าง พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานสำรวจ
3. นายศตวรรธน์ ศิริกาญจนพงศ์ นักบริหารงานสาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่
3. นางดุจดาว ศรีกสิกาญจน์ จพง.พัสดุ 3 รก.หัวหน้ากองคลัง พนักงานเจ้าหน้าที่
4. นางอภิรพันธ์ มาตย์ผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานเจ้าหน้าที่
5. นายทวีศักดิ์ เพ็งสระเกษ นายช่างเขียนแบบ พนักงานสำรวจ
6. นางสาวปาลิตา พานกระโทก เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานเก็บภาษี
7. นางสาวสุทินา ฉิ่งสำโรง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยจัดเก็บภาษี
8. นางธนัญญา พร่องครบุรี ผช.จนท.ทะเบียนและบัตร ผู้ช่วยจัดเก็บภาษี
9. นางสาวพรพรรณ ชุ่มพระ ผช.จพง.การเงินและบัญชี ผู้ช่วยจัดเก็บภาษี
10. นางสาวสุภาพร ชาพล ผช.จนท.พัสดุ ผู้ช่วยจัดเก็บภาษี
11.นายประเสริฐศักดิ์ ประชิดครบุรี ผช.จนท.ธุรการฝ่ายช่าง ผู้ช่วยพนักงานสำรวจ
12.นายณัฐกานต์ ออกสุข พนง.จ้างทั่วไปงานพัสดุ ผู้ช่วยพนักงานสำรวจ
13.นายธีรวุฒิ อรุณโรจน์ ผช.ช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยพนักงานสำรวจ
ให้สำรวจ ตรวจสอบ จำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ลักษณะของโรงเรือนและที่ดิน (ลักษณะอาคาร,ประเภทประกอบกิจการ) โดยรายงานให้พนักงานเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดำเนินการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2554

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553

(ลงชื่อ)
(นายประจวบ ชู้กระโทก)
นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยง-ไยวาล

***********************
คำสั่งเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล
ที่ 395 / 2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี
และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่
.............................................................
ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2536 เห็นชอบมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. เสนอ โดยให้หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาประเมินใหม่ (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์) เพื่อพิจารณาเบื้องต้นให้กับผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี ประกอบด้วย
1. นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ เทพบำรุง ท้องถิ่นอำเภอ กรรมการ
3. นายศตวรรธน์ ศิริกาญจนพงศ์ นักบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ
4. นายเจริญ พันธ์สำโรง บุคลากร กรรมการ
5. นางอภิรพันธ์ มาตย์ผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ 6. นายสำราญ พิมพ์ทอง ประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายไพรฑูรย์ หัสครบุรี ประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นางสังเวียน สินทม ประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นางดุจดาว ศรีกสิกาญจน์ จพง.พัสดุ 3 รก.หัวหน้ากองคลัง กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวปาลิตา พานกระโทก เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


/ให้คณะ......-2-
ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณา และกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อรางเมตร (ต่อเดือน) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน
2. พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และเสนอข้อคิดเห็น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินเกี่ยวกับการประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินเพื่อคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3. พิจารณาให้ความเห็นอื่นๆ ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย อันเกี่ยวด้วยการประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน
(2) คณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ประกอบด้วย
1. นายวิเชียร ฉิ่งสำโรง รองนายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง ปลัดเทศบาล กรรมการ
3. นายมนตรี แจ้งคำพี้ ครู ร.ร.บ้านดอนแสนสุข กรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ เพชรเปล่งศรี หน.สถานีอนามัยดอนแสนสุข กรรมการ
5. นางสุคนธ์ เทพบำรุง ท้องถิ่นอำเภอ กรรมการ
6. นายเรวัตร เพ็ชรเมืองใหม่ ประชานผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นางยุพิน กลอนครบุรี ประชานผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นางพัชรียา ปิงพยอม ประชานผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นางดุจดาว ศรีกสิกาญจน์ จพง.พัสดุ 3 รก.หัวหน้ากองคลัง กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะเทศมนตรี เกี่ยวกับการพิจาณาคำร้องขอให้พิจาณาการประเมินใหม่
2. พิจารณาให้ความเห็นอื่นๆ ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายอันเกี่ยวด้วยการพิจารณาคำร้องให้พิจารณาประเมินใหม่
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป

(นายประจวบ ชู้กระโทก)
นายกเทศมนตรีตำบลไทรโยงไชยวาล
**********************กองคลัง ทต.ไทรโยง-ไชยวาล 101.108.211.155 [ 21 ก.ค. 2554 เวลา 13:29 ] ตอบคำถามนี้


[ ปิดหน้าต่างนี้ ] 


สำนักงานเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล เลขที่ 349 หมู่ที่ 1 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ 044-490978-9 โทรสาร 044-490979
Copy Right © 2009 WWW.SAIYONG-CHAIWAN.GO.TH All Rights Reserved