เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายวุฒิชัย ตันสำโรง
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 044-490978-9
  อีเมล์ +  
  ชื่อ + นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 081-8789792
  อีเมล์ +  
  ชื่อ + นายศิริ เรืองมัจฉา
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 096-7517258
  อีเมล์ +
  ชื่อ + นางสาวธัญรดา ฤทธิ์กลาง
  ตำแหน่ง + นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 080 - 1618909
  อีเมล์ +
  ชื่อ + นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +
  ชื่อ +
นายศิริ เรืองมัจฉา
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 096-7517258
  อีเมล์ +  
  ชื่อ + นายศิริ เรืองมัจฉา
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  096-7517258
  อีเมล์ +  
  ชื่อ + นายธงชัย บุญสัมฤทธิ์
  ตำแหน่ง + เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 087-6478749
  อีเมล์ +  
  ชื่อ + จ่าเอกอนุจิตร รุมผักแว่น
  ตำแหน่ง + เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการรักษาการหัวหน้ากองการประปา
  โทรศัพท์ + 044-490978-9
  อีเมล์ +