เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสุดใจ ศรีระกิ่ง
ปลัดเทศบาล
095-6056937,064-5903625
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์
นางสาวลำจวน กิตติเวทยานุสรณ์
นายสัญชัย มาศพูนผล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
081-7258330
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-3203801
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-8783513
จ่าเอกสมโภชน์ อินทรงรัมย์
นายธงชัย บุญสัมฤทธิ์
นายสัญชัย มาศพูนผล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
081-7258330
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
085-2006451
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการประปา
081-8783513