เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
สำนักปลัด

จ่าเอกสมโภชน์  อินทรงรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายเกรียงไกร หัสดินรัตน์
จ่าเอกสุนันตชัย จั่นกระโทก
นายเจริญ พันธ์สำโรง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ปฎิบัติการ
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
นางสาวธัญรดา ฤทธิ์กลาง
นายธีรเดช พงษ์กระโทก
นางสาวปาริชาติ สายเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   

นางธนัญญา พร่องครบุรี
 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

นางสำริด คนโทครบุรี
นางสาวปภาวดี พึ่งครบุรี
ภารโรง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวินัย ทนจังหรีด นายปิยรัตน์ จันทร์แปลง นายอุทัย แอบครบุรี
พนักงานขับรถน้ำ พนักงานขับรถยนต์ คนงานป้องกัน
 

  นายสมพงษ์ ชายครบุรี

  คนงานป้องกัน