เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
กองช่าง

นายสัญชัย มาศพูนผล
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
จ่าเอกอนุจิตร รุมผักแว่น
 
นายประเสริฐศักดิ์ ประชิดครบุรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นายวัลลภ ทนจังหรีด
 
นายธีระวุติ อรุณโรจน์
นายอุดร แอบครบุรี
ผู้ช่วยนายข่างโยธา
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
นายอนันต์ ลอยครบุรี
นายอนันต์ แช่มครบุรี
นายเทียบ ปลัดครบุรี
คนสวน
คนงานสวนสาธารณะ
คนงานสวนสาธารณะ