เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
ประวัติและความเป็นมา

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2535
ต่อมาเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
มีผลทำให้สุขาภิบาลไทรโยง-ไชยวาล ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล