เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

                เทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาลได้รับการจัดตั้งเป็นสุชาภิบาล  เมื่อ 25 มีนาคม  2535  ต่อมาเมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  มีผลทำให้สุขาภิบาลไทรโยง – ไชยวาล  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล

                เทศบาลตำบลไทรโยง – ไชยวาล ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  ระยะทางประมาณ  70  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอครบุรีประมาณ  18  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  5.78  ตารางกิโลเมตร  ประมาณ  3,612.5  ไร่

                ทิศเหนือ                                ติดต่อกับ                                บ้านใหญ่  ตำบลครบุรี

                ทิศตะวันออก                       ติดต่อกับ                                บ้านครบุรี  ตำบลครบุรีใต้

                ทิศเหนือ                                ติดต่อกับ                                บ้านดอนใหม่ หมู่ 8  ตำบลครบุรีใต้

                ทิศเหนือ                                ติดต่อกับ                                บ้านโกรกสำโรง  ตำบลครบุรี