เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ลักษณะการใช้ที่ดิน
 
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
  สถานีบริการน้ำมัน 12 แห่ง (ปั้มหลอด 9 แห่ง และปั๊มหัวจ่าย 3 แห่ง)
  ร้านค้า 60 ร้าน (ร้าค้าทั่วไป 48 ร้าน และร้านอาหาร 12 ร้าน)
  ร้านเสริมสวย 6 ร้าน
  ตลาด 1 แห่ง
  โรงสีข้าว 3 แห่ง
  อู่ซ่อมรถ 6 แห่ง
       
การเกษตรกรรม
                การเกษตรที่สำคัญได้แก่ การปลูกข้าวนาปี , นาปรัง ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และทำสวนเป็นต้นจำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม 850 ครัวเรือนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร สภาพเศรษฐกิจทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อคน 23,000 บาท ต่อปี (ข้อมูล จปฐ. 2550)
 
การอุตสาหกรรม
                เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง 1 แห่ง โรงงานน้ำแข็ง จำนวนแรงงาน 15 คน
 
การปศุสัตว์
                ส่วนใหญ่จะเป็นเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร การเลี้ยงสัตว์น้ำได้แก่ การเลี้ยงปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาไน เป็นต้น ครัวเรือนในภาคปศุสัตว์ จำนวน 468 ครัวเรือน