เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

ชุมชน
             ชุมชน จำนวน 7 ชุมชน จำนวนครัวเรือน 916 ครัวเรือนจำนวนประชากรทั้งหมด 3,501 คน
 
ศาสนา
             ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลมีวัดจำนวน 3 แห่ง
 
วัฒนธรรมประเพณี
             1. วันลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน กิจกรรมจัดประกวดนางนพมาศและประกวดกระทง
             2. วันสงกรานต์ เดือนเมษายน กิจกรรม ทำบุญกลางบ้าน สงฆ์น้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
             3. ประเพณีวันเข้าพรรษา จัดประเพณีแห่เทียนพรรษาของชุมชนและส่วนราชการ
 
การศึกษา