เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม การสัญจร
                การคมนาคมระหว่างเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล กับจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างกันประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงโดยทางรถยนต์และจากเทศบาลถึงอำเภอครบุรี ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที โดยทางรถยนต์ เป็นถนนลาดยางแอสฟัลติก ตลอดสาย สำหรับเส้นทางการคมนาคมสัญจรในเขตเทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล นั้นส่วนมากเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รองลงมาเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติก ถนนลูกรัง ถนนดิน ยานพาหนะส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร การจราจรดีไม่มีปัญหา
 
การประปา
                1) เป็นประปาขนาดกลาง เทศบาลเป็นหน่วยงานเจ้าของกิจการ
                2) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 859 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.77
                3) น้ำประปาที่ผลิตได้แต่ละวัน 435 ลูกบาศก์เมตรปริมาณที่ใช้แต่ละวัน 216 ลูกบาศก์เมตร
                4) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาคือคลองชลประทาน น้ำดิบสำรองลำมูลบ้านหนองเสือบอง
 
ไฟฟ้า
                1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 895 ครัวเรือน
                2) พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 97.70 ของพื้นที่ทั้งหมด
                3) ไฟฟ้าสาธารณะมีทั้งหมด 236 จุด ครอบคลุมถนนทั้งหมด 23 สาย
 
การสื่อสาร
                1) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล(โทรศัพท์มือถือ ประมาณ 2,500 หมายเลข)
                2) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่มี 6 เลขหมาย
                3) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
                4) ระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลมีให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด