เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 1 ต.ค. 2563 ]7
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ต.ค. 2563 ]7
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2563 ]7
4 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ต.ค. 2563 ]6
5 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ต.ค. 2563 ]8
6 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]6
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 1 ต.ค. 2563 ]8
8 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 1 ต.ค. 2563 ]6
9 การขอเลขที่บ้าน [ 1 ต.ค. 2563 ]7
10 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 1 ต.ค. 2563 ]8
11 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2563 ]6
12 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2563 ]7
13 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 1 ต.ค. 2563 ]6
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2563 ]6
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2563 ]7
16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2563 ]8
17 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ [ 1 ต.ค. 2563 ]6
18 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ต.ค. 2563 ]6
19 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน [ 1 ต.ค. 2563 ]7
20 การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย [ 1 ต.ค. 2563 ]6
 
หน้า 1|2|3|4