เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา : www.saiyong-chaiwan.go.th
 
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล [ 15 ก.ย. 2563 ]30
2 ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณ๊ [ 13 ก.พ. 2563 ]29
3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 13 ม.ค. 2563 ]29
4 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 13 ม.ค. 2563 ]29
5 พระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่14 พ.ศ.2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]29
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]28
7 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]31
8 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่5) พ.ศ.2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]30
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอปท พ.ศ.2543 [ 13 ม.ค. 2563 ]30
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 [ 13 ม.ค. 2563 ]29
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลา ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 13 ม.ค. 2563 ]29
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2554 [ 13 ม.ค. 2563 ]28
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2563 ]29
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]28
15 ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่10 พ.ศ. 2558 [ 13 ม.ค. 2563 ]30
16 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 4 ม.ค. 2562 ]28
17 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 4 ม.ค. 2562 ]28
18 พระราชบัญญัติเทศบาล [ 4 ม.ค. 2562 ]30
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 4 ม.ค. 2562 ]28
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543 [ 4 ม.ค. 2562 ]29
 
หน้า 1|2